תנאי שימוש

1.       כללי

1.1.     תקנון ותנאי השימוש ("התנאים/ תנאי שימוש") אלו מסדירים את השימוש באתר "LifePower"
בכתובת:  https://lifepower.co.il (להלן: "האתר") ובכל השירותים המוצעים באמצעותו.

תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, באפליקציות והזמנת שירותים ורכישות באמצעותם לרבות במסגרת מועדון הלקוחות וכל יתר השירותים, אשר טעונים רישום, בין אלה שקיימים ובין העתידיים.

תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו בינך (לעיתים: "משתמש קצה") לבין בעלי האתר, חברת עוצמתחיים בע"מ (להלן: "החברה"). הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או רכישה דרך האתר ו/או האפליקציה מהווה את הסכמתך לתנאי ההסכם. במקרה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותיו.

1.2.     תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3.     הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

1.4.     הנך מצהיר כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר.

1.5.     כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים.

2.   החברה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;

• אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של החברה;

• אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר ו/או באפליקציות לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

• אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;

• אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);

• אם יש לך חוב כספי לחברה ו/או למי מטעמה, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

 3.      תוכן דיגיטלי

3.1    במקרה של הורדת תוכן דיגיטלי באמצעות האתר ו/או האפליקציות, החברה מעניקה לך ביחס אליו, רישיון בתשלום או ללא עלות לפי העניין וכפי שמפורט בתנאי שימוש אלה ובזירת רכישת התוכן הדיגיטלי הרלבנטי (האתר ו/או חנויות האפליקציות הרלבנטיות). הרישיון אינו בלעדי, בר ביטול לעשות בו שימוש אישי (לא מסחרי) בתוכן דיגיטלי כאמור, לשם גישה, קריאה ושימוש בתוכן הדיגיטלי והכל בכפוף לתקנון ולתנאי שימוש אלה.

3.2    החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות ו/או להתקין מחדש באופן אוטומטי את התכנים הדיגיטליים המוצעים להורדה באתר.

 4. אספקת מוצרים

4.1    החל מרגע אישור הזמנת רכישה באתר, אין היא ניתנת לשינוי ו/או לביטול אלא בכפוף לאמור בפרק "ביטול רכישת פריטים והחזרתם" שלהלן.

4.2    התנאים המוקדמים לביצוע הזמנת רכישה, ולאספקת הספרים שתרכוש, הם:

א. באמצעות חיוב על בסיס כרטיס אשראי באתר:

• סיום בדיקת אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידך;

•  ו- (2) קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע רכישת הפריטים.

 4.3 ספרים מודפסים יסופקו כאמור ונכון לשלב זה, בישראל בלבד.

4.4 ביצוע משלוחי ספרים ללקוחות יבוצע באמצעות שירות הדואר הרשום של דואר ישראל. כאשר ההזמנה תגיע לסניף הדואר הקרוב לכתובת שהוזנה בעת הליך הרכישה, הלקוח ייקבל מחברת דואר ישראל ובאחריותה הודעת SMS או גלויית דואר בה הוא מתבקש לאסוף את ההזמנה.

4.5 מועד אספקת ספרים. מוצר שהוזמן ישלח תוך 3 ימי עסקים מרגע תשלום ההזמנה. במקרה שהמוצר אזל מהמלאי, יקבל הלקוח הודעה עלכך תוך 2 ימי עסקים והוא יוכל לבחור אם לבטל את העסקה או לבחור בהצעה אחרת שתוצע לו.

 5.מדיניות מחירים

5.1    מחיר הספרים המודפסים אשר בו תחויב בגין הזמנה הנו המחיר המצוין באתר ו/או בחנות האפליקציות הרלבנטית ו/או באפליקציה הרלבנטית, במועד ביצוע ההזמנה.

5.2    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים כאמור, ללא הודעה מראש.

5.3    שינוי המחיר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על ידי החברה לפני השינוי גם אם טרם סופקו.

5.4    המוצר ו/או השירות ו/או הרישיון באלה, ככול שיינתנו לך כנגד תמורה כספית, שתפורט כאמור באתר בהיקף ובמידה מקובלים:

א. התשלומים באתר מבוצעים במטבע ישראלי בלבד.

ב. כלל הסכומים המפורטים באתר, כוללים בתוכם את המע"מ.

למניעת ספקות יובהר, כי המחיר המוצג הינו מחיר סופי לקונה, בין אם העסקה חייבת במע"מ ובין אם לאו, והוא לא ישונה גם אם העסקה פטורה ממע"מ וגם אם על העסקה חל מע"מ בשיעור אפס.

6. אמצעי התשלום

6.1    התשלום עבור רכישת התוכן דיגיטלי באתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף למעט כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי חברת דיינרס (רק דיינרס), ואשר ניתנים לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין מפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה.

6.2    הנך מאשר כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות משולם פתרונות תשלום בע"מ ו/או כל ספק אחר שייבחר על ידי האתר ("ספק הסליקה") וכפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של ספק הסליקה.

7. ביטול רכישת הפריטים והחזרתם

7.1    7.1.1 לגבי ספרים מודפסים בפרט –

1. זכות הביטול אפשרית

א. כל זמן שהספר טרם סופק ללקוח.

ב. במידה והספר סופק באריזת יצרן (מו"ל) מקורית, שללא פתיחתה לא ניתן לקרוא ו/או להשתמש בו ובמידה:

i. בקשת ביטול הרכישה הגיעה מהצרכן ל"LifePower", בתוך 14 ימים ממועד אספקתו;

ii. הספר הוחזר כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית;

iii. לבקשת הביטול צורפה אסמכתא שמאפשרת אימות רכישה.

iv. התשלום בגין הרכישה יושב במקרה זה אל הלקוח בניכוי 5% מעלות הרכישה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

ג. במקרה של פגם בספר המודפס שסופק או מחמת אי התאמה בין הספר המודפס שסופק וזה ששולם בגינו או בשל אי אספקת הספר המודפס במועד המוסכם עם הלקוח.

במקרה זה לא יגבו מהלקוח דמי ביטול.

2. לא ניתן לבטל רכישת ספרים מודפסים:

שסופקו כשאינם ארוזים כאמור;

7.3    החברה רשאית לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם מסרת פרטים שגויים ו/או חסרים;

ב. במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה;

ג. אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי.

ה. תקלה בממשק החיובים והגביה באתר.

ו. אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא הרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.

ז. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה.

ח. אם יתברר לה כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.

ט. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.

י. במקרים שבהם נודע לחברה והוכח לשביעות רצונה, שהרוכש פעל בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות הדין בקשר עם האתר, ו/או התכנים הכלולים באלה.

יא. החברה תמצא לנכון לפרסם הודעה על ביטול מכירה בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה ו/או תשלח הודעה על ביטולה לרוכשים במסגרת המכירה בדוא"ל שמסרו בעת ביצוע הרכישה, לפי עניין.

יב. בכל מקרה כאמור, תציג החברה ללקוח את סיבת הביטול, וכן תשיב ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם על ידו, בכפוף לתנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין.

יג. במקרה של ביטול מכירה על ידי החברה וזאת בין היתר בנסיבות המפורטות בסעיף זה, לא תהא לרוכשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל שהחברה תפעל בהתאם לאמור בסעיפים (יא) ו-(יב) לעיל.

8.קניין רוחני

8.1    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות עיצובם, ו/או תוכנם, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים, שהתירו לה לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או שיווקן, לפי העניין.

8.2    אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר ו/או באפליקציות ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני המפורטים בסעיף 8.1 לעיל, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלבנטי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

8.3    שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה ובפרט סימן המסחר "LifePower" כל ספר. בכל מקום – חנות הספרים (השם ו/או העיצוב המצורף אליו), הינם קניינה הבלעדי של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה, בכתב ומראש.

 9.הגבלת שימוש

9.1    אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלבנטי.

9.2    תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או באפליקציות ו/או בתוכניהם בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת, אלא בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.

9.3    הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים בזאת שלא:

א. לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות;

ב. לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן;

ג.  לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או התוכן הדיגיטלי;

ד. לעשות שימוש ברובוט, עכביש , סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי;

ה. להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.

9.4    הנך מתחייב בזאת לשפות את החברה במלואה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את החברה לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידך ו/או אחר מטעמך.

10.תוכן משתמשים

10.1 האתר רשאי יהיה לאפשר בהתאם לשיקול דעתו פרסום והעלאה של תכנים ומידע, לרבות פרסום חוות דעת של משתמשים בקשר לשירותים ותכנים ספרותיים ("תוכן משתמשים").

10.2 הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שהחברה ומפעילי האתר, רשאים על פי שקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכל דין, לסרב לפרסם מידע, כולו או חלקו, שנמסר על ידי משתמשים במסגרת תוכן המשתמשים ו/או למחוק מידע שהועלה במסגרת תוכן המשתמשים כאמור בין אם פורסם באתר ובין אם לאו, והכל בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למשתמש אשר מסר את המידע הרלבנטי, ולמשתמשים כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

10.3 החברה, הנהלת האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים, על פי שקול דעתם הבלעדי בין אם הפרסום מפר את הוראות התנאים ו/או הדין ובין אם לאו.

10.4 משתמשי הקצה באתר נותנים בזאת את הסכמתם כי כל מידע אשר יימסר על ידם במסגרת תוכן המשתמשים ואשר יפורסם בו ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים באתר ו/או כל המשתמשים האחרים ברשת האינטרנט. לפיכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים.

10.5 כל משתמש שיגיש תכנים או מידע לפרסום במסגרת תוכן המשתמשים מתחייב כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המשתמשים מתחייבים שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:

א. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.

ב. מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.

ג. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.

ד. מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.

ה. כל מידע אשר פוגע ו/או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.

ו. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982.

ז. כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.

ח. כל תוכן ומידע על קטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

ט. מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באתר ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של החברה ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.

י. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.

10.6 החברה הנהלת האתר ומפעיליו רשאים להסיר מידע ו/או למחוק מידע מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים כאמור לעיל, וכן לחסום ו/או להפסיק ו/או להגביל השימושים משתמשי קצה, שהחברה ו/או הנהלת האתר חוששת כי משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

10.7 הנך מאשר כי ידוע לך שלחברה ולמפעילי האתר אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תוכן המשתמשים בכלל, ותגובות וחוות דעות של משתמשים ואי לכך החברה אינה יכולה להבטיח ו/או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק תוכן המשתמשים ככל שהנך מסתמך על פרסומים אלה, אתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית ומבלי לגרוע מן האמור, החברה מציע לך לנקוט משנה זהירות בטרם שתסתמך על פרסומים כאמור.

10.8 פרסום של תוכן המשתמשים ו/או פרסום קישורים של צדדים שלישיים, אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו על ידי החברה ו/או הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או אישור מאת החברה ו/או מי מטעמה וכל הסתמכות מצד המשתמשים על מידע ותכנים אלו הינה באחריותם הבלעדית.

10.9 המשתמש מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהוגשו על ידי אותו משתמש ו/או באמצעותו ו/או על ידו ו/או אחר מטעמו באתר במסגרת תוכן המשתמשים והוא פוטר את הנהלת האתר מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.

10.10 המשתמשים מסכימים כי להנהלת האתר תהיה הזכות לעשות בכל עת וללא עלות מכל סוג שהוא, כל שימוש במידע שיימסר באתר, בכפוף לכל דין ועל פי שקול דעתה של הנהלת האתר, לרבות חשיפת פרטי מפרסם המידע, והכל מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת מהמשתמש אשר פרסם או מסר את המידע הרלבנטי ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה.

11.אחריות ושיפוי

11.1 האתר, ובכלל זה תוכנו ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בהם, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) .

11.2 לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירות ו/או התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיך.

11.3 השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

11.4 בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במידת שביעות רצונך מהם.

11.5 מחמת העובדה שהמוצרים ו/או השירותים המסופקים באתר מבוססות כידוע על טכנולוגיות, שמטיבן עלולות להיתקל בתקלות שונות. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

11.6 בהקשר זה, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת מוצרים ו/או שירותים ו/או תכנים דיגיטליים ו/או אפליקציות, כתוצאה מאירועים ו/או רכיבים בשירות (כגון וכאמור אספקה), שאינם בשליטתה.

11.7 מבלי לגרוע מן האמור ובמקרים המתאימים, תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובך בגינה, באופן שיחשב (במקרה המוצדק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לגבי הסרת אחריותה של החברה במקרים כאמור), לפיצוי מלא ומוסכם על ידך בגין נזקים ו/או טענות ככל שיש לך בקשר עימם.

11.8 אתר זה עשוי להכיל כאמור קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים.  קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור ו/או המלצה לגבי החומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

11.9 האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות אם יתפרסמו מעת לעת על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה או מי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כאמור כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים וכל הסתמכות ו/או פעולה לפיהן, הינן באחריותו של המשתמש בלבד.

11.10 החברה מכבדת את פרטיותך באתר, ככל שהדבר נתון לשליטתה. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

11.12 הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – כתוצאה מפעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה ו/או ללא הרשאה מהחברה בקשר ישיר ו/או עקיף, עם האתר ו/או האפליקציות.

12.שירות לקוחות

בכל מקרה של שאלה בנושא התוכן הדיגיטלי או תקלות טכניות אחרות, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה, באמצעות דף צור קשר באתר החברה או באמצעות כתובת מייל:info@life-pwr.com או בטלפון 073-2513601.

13.שינויים באתר

13.1 החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה, המראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, וכן תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ו/או לשנות כל היבט אחר הכרוך באלה.

13.2 שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.

13.3 לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

13.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את אספקת השירותים כאמור, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים מראש כמפורט בסעיף 20 להלן ו/או בהתאם לצורך.

14.דין ושיפוט

14.1 תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.

14.2 הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז חיפה, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. אין לתת תוקף לכללי ברירת הדין וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

14.3 אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית. האמור לעיל בסעיף זה יחול בהתאמה ובפרט ביחס להוראות החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג 2013.

15.שינוי בתנאי שימוש אלה

15.1 החברה שומרת על זכותה לשנות , בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת , את תנאי השימוש ("השינויים"), ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעת ההתייחסות אליהם בתנאי שימוש אלה ו/או בזירות השירותים ו/או המוצרים הרלבנטיות באתר. לפיכך, החברה ממליצה לך לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת, אף אם הנך נוהג להשתמש בשירותי ו/או מוצרי LifePower, קרי מחוץ לאתר.

15.2 פניה בנוגע לאתר, לרבות בקשר לתנאי שימוש אלו יש לשלוח אלינו דרך עמוד צרו קשר או באמצעות פרטי הקשר המפורטים בסעיף 12 לעיל.